%2

Gazdasági szervezet

A Szervezet vezetője: Zsolnainé Cserni Andrea 
A Szervezet elérhetősége: 6050 Lajosmizse Ceglédi u. 1.
Tel:76/356-103,76/555-204
Tel/Fax: 76/356-103,76/555-204
e-mail: lmigsz@t-online.hu

Adócsoport

Adókötelezettségek (2008. január 1-től)

Adónem

Adóköteles

Adó alanya

Adó alapja

Bevallási határidő

Befizetési határidő

Idegenforgalmi adó

adóköteles az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzati illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Htv1.30.§ ÖR2.2.§

az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. (Adóbeszedésre kötelezett: üzemeltető, fenntartó, szállásadó) Htv.30.§ ÖR.2.§

a megkezdett vendégéjszakák száma

Htv.30.§ ÖR 3.§

tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig

Art3.32.§ (1)

beszedést követő hónap 15. napjáig Art.2.sz. mell. II/A.3/b.

Helyi iparűzési adó

önkormányzati illetékességi területén végzett állandó vagy Htv.35.§ (1) 37.§ (2)

vállalkozó*

Htv.38.§ (2)

a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékévelés az anyagköltséggel Htv.39.§ (1)

adóévet követő év május 31. napjáig (üzleti év esetén az adóév utolsó napját követő 150. napig)

Art.32.§ (1)

március 15. - folyó évi adóelőleg május 31. - előző évi végleges adó és adóelőleg különbözete szeptember 15. - folyó évi adóelőleg december 20.- előleg feltöltés

ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység Htv.35.§ (1) 37.§ (2)

a tevékenység végzésének naptári napjai. Minden megkezdett nap egy napnak számít. Htv.39.§ (2)

a tevékenység befejezésének napja

a tevékenység befejezésének napja Art.2.sz. mell. II/A.2/d

* vállalkozó

-
gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző a személyi jövedelemadóról szóló tv-ben meghatározott egyéni vállalkozó
- személyi jövedelemadóról szóló tv-ben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 Ft-t meghaladja
- a jogi személy, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
- egyéb szervezet, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

 


 

Adónem

Adóköteles

Adó alanya

Adó alapja

Bevallási határidő

Befizetési határidő

 
 

Talajterhelési díj

az a környezethasználó, aki a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (kibocsátó) Ktd.72.§a)

az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz.

Ktd. 11.§ (1)

a szolgáltatott víz mennyisége csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, valamint a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlával igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével Ktd.12.§ (2)

tárgyévet követő év március 31. Ktd. 20.§ (1)

a határozat jogerőre emelkedését követő 15.nap Ktd.25.§

 

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

a termőföld bérbeadásból származó jövedelem

az a magánszemély, akinek termőföld bérbeadásból jövedelme származik, illetve, ha a jövedelem a kifizetőtől származik, akkor a kifizető az adó alanya

a magánszemély termőföld bérbeadásából származó bevételének egész jövedelme Szja.8 74.§ (1)

magánszemély a megszerzést követő év március 20-ig

Art.176.§ (4) kifizető adóévet követő év február 15-ig

Art.176.§ (9)

magánszemély a megszerzés negyedévét követő hó 12-ig Art.176.§ (7) kifizető a kifizetést követő hó 12-ig

Art. 176.§ (9)

 

Bankszámla számaink:

1.    10402599-00026402-00000004    Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla

2.    10402599-00026403-00000003    Lajosmizse város eljárási illeték beszedési számla

3.    10402599-00026404-00000002    Lajosmizse iparűzési adó beszedési számla

4.    10402599-00026405-00000001    Bírság számla

5.    10402599-00026406-00000000    Késedelmi pótlék számla

6.    10402599-00026408-00000008    Talajterhelési díj elszámolási számla

7.    10402599-00026410-00000003    Ideqen bevétel beszedési számla

8.    10402599-00026413-00000000    Termőföld bérbead. származó jöv. adó beszedési számla

9.   10402599-00026414-00000009    Eqyéb bevételek beszedési számla

10.   10402599-00026415-00000008    Gépjárműadó beszedési számla
 

Kapcsolódó joganyagok:

 1990. évi C.törvény.a helyi adókról

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének módosított 6/2006(II.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról

 

 2017. évi CLI törvény az adógazgatási rendtartásról

 
2017. évi CL törvény az adózás rendjéről  
2017. évi CLIII tövény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról  

 1991. évi LXXXIV.törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

 

 2003.évi LXXXIX.törvény a környezetterhelési díjról

 
1995.évi CXVII.törvény a személyi jövedelemadóról  

 

Üzletek működési engedélye

A Kormány a 133/2007.(VI.13.) sz. rendeletével és a Kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény kereskedelmi hatóságként az önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A kereskedő az üzlet működési engedélyének kiadását az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedő székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti.

Szálláshely szolgáltatások

A kereskedelmi szálláshelyekre az üzletek működésére vonatkozó Kormányrendelet az irányadó.
A magánszálláshelyekre, fizető-vendéglátóhelyekre a 110/1997.(VI.25.) Korm. rendelet vonatkozik. A rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, valamint honlapunk letölthető nyomtatványai között is megtalálható az a jelentés a vendégforgalom összesített adatairól, amelyet a magánszállásadóknak kell teljesíteni minden év január 31-ig a jegyző felé.

Piac-Vásár üzemeltetés

Piac- vásár üzemeltetés  Működését a vásárokról és a piacról szóló 32/2012. (X.16.) ÖR rendelet szabályozza. Heti piacot minden héten csütörtök és szombat reggel, állat- és kirakodóvásárt minden hónap első vasárnapján, bolhapiacot minden hónap harmadik szombatján tartunk. 

Közút kezelői hozzájárulás

A közút-járda és egyéb közterület burkolatának felbontásához valamint az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen kívánnak munkát végezni kérelmet kell benyújtani az alábbi mellékletekkel kiegészítve:
-         helyszínrajz, közmű létesítmény vezetéséről, bekötési-kivitelezési tervdokumentációról.
-         műszaki leírás a tervezett munkáról forgalomkorlátozási tervdokumentáció.
A kérelem illeték- és díjmentes.

Közterület használat

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges melyet Lajosmizse Város Polgármestere engedélyez a 31/2005. (XII.01.) ÖR. rendelet alapján. A „kérelem” nyomtatvány a linkre kattintva letölthető.
A kérelem illetékköteles, melynek mértéke,  2.200.-Ft illetékbélyegben leróva.

Hagyatéki ügyek

 TÁJÉKOZTATÁS HAGYATÉKI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSHEZ   Tisztelt Ügyfelünk!   Kérjük, fogadja őszinte részvétünket hozzátartozójának elvesztése miatt!  Az alábbi tájékoztatással szeretnénk segítséget nyújtani a hagyatéki eljárásra vonatkozóan, melynek célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék, és ehhez az érdekeltek a kellő tájékoztatást megkapják. Az örökhagyó lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének feladata a hagyatéki eljárás előkészítése a közjegyzői eljáráshoz. A  leltározást az ügyintéző az adatoknak nyilvántartásokból történő beszerzésével , az elhunyt hozzátartozója által kitöltött nyilatkozat és bemutatott iratok alapján tudja elvégezni. A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. E határidő meghosszabbítása, valamint a leltár elkészítésének felfüggesztése vagy szünetelése nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályok rendkívül rövid határidőket szabnak az eljárásra kérjük segítse munkánkat a következőkkel: A tájékoztatónkhoz csatolt megfelelő nyilatkozatot vagy nemleges nyilatkozatot - kitöltve - szíveskedjenek haladéktalanul eljuttatni a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (6050 Lajosmizse Városház tér 1)részére az alábbi lehetőségek valamelyike szerint: 

 1. A kitöltött nyilatkozat személyesen leadható a hivatalban (6050 Lajosmizse  Városház tér 1)  melynek ügyfélfogadási ideje a következő:

H:08:00-11:30  13:00-15:30Sz:08:00-11:30  13:00-16:30Cs:08:00-11:30  13:00-15:30Felsőlajosi kirendeltségen : Kedd: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.45 Péntek: 8.00 – 12.30

 1. elektronikus úton  a kovacs.rebeka@lajosmizse.hu címre megküldve . Felsőlajos esetében felsolajos@felsolajos.hu ).
 2. Az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül is lehetőség van nyilatkozattételre az adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz című űrlap kitöltésével és beküldésével, melyhez
 • ügyfélkapu szükséges.
 • Az önkormányzatok közül Lajosmizse Város (vagy Felsőlajos Község) Önkormányzatát kell kiválasztani. Az ezt követően megjelenő ügyindítás menüben ki kell választani az eljárás módját, majd az ágazatok közül a hagyatékot, az ügytípusok közül pedig az adatszolgáltatást. A lekérdezést követően megjelenik az adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz űrlap címe, majd az online kitöltésre kattintva betöltődik. Az űrlap kitöltését követően az űrlap felső sorában lévő Az űrlap beküldése ikonra kattintva lehetséges elküldeni az űrlapot.

Nemleges nyilatkozatot abban az esetben is el kell készíteni, amennyiben az elhunyt ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezett, így amennyiben kéri az eljárás lefolytatását, akkor a HAGYATÉKI NYOMTATVÁNYT, amennyiben nem kéri az eljárás lefolytatását, akkor a NEMLEGES NYILATKOZATOT szíveskedjen visszajuttatni a szükséges mellékletekkel együtt.   A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot bármelyik öröklésben érdekelt megteheti. Tájékoztatjuk, hogy a  leltárt fel kell venni • ha az elhaltnak:

 • belföldön fekvő ingatlan (lakás, garázs, föld, kert, telek, stb.) tulajdoni hányada van;
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedése van
 • lajstromozott vagyontárgya van (olyan ingó dolog vagy jog, melynek meglétét közhiteles nyilvántartás igazolja) pl.: engedélyhez kötött gépjármű; lőfegyver; védett műalkotás; egyéb;
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (jelenleg 300.000,-Ft/örökös) meghaladó értékű ingó vagyona van;

• ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét,• ha az öröklésben érdekeltek között méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, vagy ismeretlen helyen lévő személy van és az öröklési érdeke veszélyeztetve van;• vagy az öröklésben érdekelt(ek) kérelmére.• Abban az esetben is leltározni kell a hagyatékot, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte; vagy• az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított.  Az eljárás lefolytatásához, az alábbi iratok szükségesek:

 • halotti anyakönyvi kivonata
 • Az örökösök, öröklésben érdekeltek adatai (név, születési hely és idő, lakcím, adószám)
 • Amennyiben az elhunyt végintézkedést (végrendelet, öröklési-, tartási-, vagy életjáradéki szerződés) hagyott hátra, annak a személynek a neve és címe, akinél az megtalálható.
 • A hagyatéki vagyont igazoló okiratok, adatok:
  • amennyiben az elhalt tulajdonában ingatlan vagyon volt, annak adatai,
  • nyugdíjszelvény vagy nyugdíjas törzsszáma ( ha van fel nem vett nyugdíj  )
  • munkáltató igazolása ( ha van fel nem vett járandóság)
  • Forgalmi engedély  ( gépjármű, mezőgazdasági erőgép vagy munkagép )
  • betétkönyv, értékpapír, kötvény, részvény, kárpótlási jegy stb. volt,
  • Biztosítási kötvény ( csak ha  nem tartalmazza konkrétan a kedvezményezettet. )
  • üdülési jog, szerzői jog, támogatási jogosultság, egyéb vagyoni értékű jog igazolása
  • Amennyiben az örökhagyó a halálakor közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok, bizalmi vagyonkezelő volt, vagy szerzői jogi védelem alatt álló alkotás vagy kapcsolódó jogi teljesítmény jogosultja, ennek tényét igazoló okirat; valamint a vagyontárgyak vagy iratok jegyzéke, amelyek az örökhagyó e tevékenységével kapcsolatosak
  • Külföldi állampolgárság esetén az állampolgárság megállapításául szolgáló közokiratok;
  • Amennyiben az elhunyt végintézkedésben rendelkezett bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításáról, akkor szükséges a vagyonkezelő neve és a vagyontárgyak megjelölése
  • A hagyatéki terhet igazoló okiratok, adatok: az elhunyt tartozásai, felvett kölcsönei, az öröklésre jogosult által rendezett tartozások, temetés számlái

 Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag az örökösi minőségük igazolására van szükségük, öröklési bizonyítvány kiállítására kerülhet sor.   A nyilatkozat beérkezését követően az eljárás a következő: 

 1. az adatok feldolgozása után ( amennyiben az örökhagyó ingatlannal rendelkezett ) 8 napon belül a hivatal munkatársa felveszi a kapcsolatot a megjelölt hozzátartozóval az adó- és értékbizonyítvány elkészítéséhez szükséges szemle  időpontja miatt (kérjük szíveskedjenek telefonszámot megadni ) Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során írásban közli az öröklésben érdekeltekkel, akik azzal szemben szemben fellebbezéssel élhetnek.
 2. A jegyző írásban tájékoztatja továbbá a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, az eljárás menetéről, az eljárás várható költségeiről stb.
 3. Ezt követően a leltár beterjesztésre kerül az ügyben eljáró – a haláleset hónapja szerint illetékes – közjegyző felé.  A hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek
 4. Ha leltár felvételére nem kerül sor, mivel az örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn a feltételek az eljárást a jegyző megszünteti.

 Lajosmizsei és felsőlajosi  lakosok esetében– a haláleset hónapja szerint illetékes eljáró illetékes közjegyzők : 

 1. Január , május, szeptember : Hainczné dr. Zimay Zsuzsanna 6000 Kecskemét Klapka utca 9-11. II/202
 2. Február, június, október : dr. Prikidánovics Dóra 6000 Kecskemét Csányi utca 1. I.em
 3. Március, Április, Július, augusztus, november, december dr. Mándoki István Gáspár 6000 Kecskemét Mikes utca 8.

 Ha az eljárással kapcsolatban bármilyen segítségre van szüksége , kérjük hívja bizalommal munkatársainkat:Lajosmizsei lakosok vonatkozásában: Dr. Kovács Rebeka  76/556-165Felsőlajosi lakosok vonatkozásában: Friedrich Mária 76/555-098  Vonatkozó jogszabályok:2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről2016. évi CXXX. törvény a Polgári Perrendtartásról2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

Földművelésügyi Igazgatás

-         fakitermelési engedélyek

-         vadkár ügyek intézése

-         vándorméhészek nyilvántartása

-         föld- és ingatlanügyek ellátása

-         gyümölcstelepítés

A fenti ügyek intézéséhez formanyomtatvány nem áll rendelkezésre, így egyedi kérelmek alapján történik az ügyintézés.

Birtokvédelem

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a birtokost (vagyis a tulajdonost, vagy a birtokost) birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom). A birtokost a birtokvédelem minden birtokháborítóval szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. A birtoklásban megzavart fél az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól, vagy a birokháborítást követő egy éven belül fordulhat a jegyzőhöz is.  Egy éven túl birtokvédelmet már csak a bíróságtól lehet kérni.
Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3.000 forint, melyet illetékbélyeggel kell leróni. A kérelem tekintetében formanyomtatvány nincs, viszont a kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét, vagy székhelyét, és aláírását,
 2. annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét, vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik,
 3. a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, - ideértve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
 4. a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
 5. a birtoksértés időpontjára történő utalást,
 6. a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A birtokvédelmet kérőnek az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.
 
Az ügyintézési határidő 15 nap, tolmács kirendelésének szükségessége esetén 30 nap. Az eljárás során a jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találja. Emellett a jegyző az ügyfél kérelemére jogosult a hasznok, károk és a költségek kérdésében is dönteni.
 
A meghozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tarja a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a bíróságtól kérheti a határozat felülvizsgálatát az ellenérdekű fél ellen, az illetékes jegyzőnél előterjesztett keresettel.

Egyéb ügyek

Születési név megváltoztatása

Illetékességi terület:
A névváltoztatásra irányuló kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye vagy születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.
Eljárási illeték:
Első esetben 10.000.- Ft, további esetekben 20.000.- Ft /illetékbélyeg formájában kell leróni!/
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Házasságkötési eljárás

Illetékességi terület:
Házasságkötési eljárásra és a házasság anyakönyvezésére az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a házasulók a házassági szándékukat bejelentik.
Eljárási illeték:
Illetékmentes
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Házasságkötés külföldön

Illetékességi terület:
A kérelmező lakóhelye , annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell kérelmezni.
Eljárási illeték:
5.000.- Ft /illetékbélyeg formájában kell leróni!/
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Házassági név megváltoztatása

Illetékességi terület:
Kérelmező lakóhelye vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes
Eljárási illeték:
5.000.- Ft /illetékbélyeg formájában kell leróni!/
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okiratok
 • házassági anyakönyvi kivonat.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyes megjelenés szükséges.
Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Hazai anyakönyvezés

Ügyleírás:

Hazai anyakönyvezési ügyek
A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasság, haláleset) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Magyarországon egy speciális anyakönyv tartalmazza a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit, az úgynevezett hazai anyakönyv. A hazai anyakönyvi nyilvántartást a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Honosított és határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 1-2. vezeti (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.).

Illetékességi terület:

A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet lakóhelytől függetlenül bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél lehet előterjeszteni. Külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Eljárási illeték:

Illetékmentes eljárás

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéről kiállított okirat hiteles magyar nyelvű fordításban a külföldi okiratok elfogadhatóságára vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az alábbi kivételekkel - a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Kivételek a diplomáciai felülhitesítés alól:

•    Apostille:  azon külföldi okiratok esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a felülhitelesítés mellőzéséről szóló 1961. október 5. napján kelt  hágai egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille záradékkal kell ellátni.

•    Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet nem végez felülhitelesítési tevékenységet, a külföldi okirat diplomáciai felülhitesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.

•    A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felhitelesítés nélkül is elfogadható.

Figyelem! Az anyakönyvi eljárásban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el. 

 

Születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

- A születés tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

-Szülők személyazonosításra alkalmas, és állampolgárságot igazoló okmányai (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

- Szülők házassági anyakönyvi kivonata, amennyiben a gyermek házasságon kívül született teljes hatályú apai elismerés megtétele szükséges.

- Szülők nyilatkozata a gyermek névviselésére és a lakóhelyére vonatkozóan.

Házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

- Házasság tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

- A férj, feleség személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

- A férj, feleség nyilatkozatai a házassági névviselésről, amennyiben azt a házassági anyakönyvi kivonat nem tartalmazza.

- A férj, feleség családi állapotának igazolása céljából:

elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,

özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.

 Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

-Házassági anyakönyvi kivonat ( mely tartalmazza a válás tényét) hiteles magyar nyelvű fordítása, vagy a házasság felbontását igazoló jogerős végzés hiteles magyar nyelvű fordítása

- EU tagállamában kimondott válás esetén un. Brüsszel II. igazolás. Az igazolást csak külön kérésre adja ki az eljáró bíróság, melyet nem szükséges fordíttatni.

 Haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

- Az elhalálozás tényét bizonyító eredeti okirat hiteles magyar nyelvű fordítása

- Az elhalt személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai eredetben (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

- Családi állapot igazolására:

Elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,
Özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy meghatalmazott útján kezdeményezhető eljárás

 Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Hazai anyakönyvezésre irányuló eljárás kérelemre indul.

Kérelem során az anyakönyvvezető jegyzőkönyvben rögzíti mindazokat az adatokat, amelyeket a hazai anyakönyvekbe be kell jegyezni.

Az anyakönyvvezető a jegyzőkönyvet és annak mellékleteit iktatja, és továbbítja az anyakönyvezésre a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Hazai anyakönyvi Osztályára. A magyar nyelvű anyakönyvi kivonatot a kérelmező postai úton kapja meg.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Amennyiben a szülők házassága nincs Magyarországon anyakönyvezve, a gyermek hazai anyakönyvezésének kérelmezésével egy időben annak anyakönyvezését is kérelmezni kell.

Külföldön született magyar állampolgárt a születés anyakönyvezésével egyidejűleg a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényesség i Felügyeleti Főosztály Honosított és határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 2. veszi nyilvántartásba (polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartása) és gondoskodik a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállításáról is.

Egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság) a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényesség i Felügyeleti Főosztály Honosított és határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 1. (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11. )  anyakönyvezi.

Hagyományos honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, haláleset) a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényesség i Felügyeleti Főosztály Honosított és határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 2. (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11. )  anyakönyvezi.

Hatósági bizonyítványok

Illetékességi területe:
A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerinti hatóság.
Eljárási illeték:
2.000.-Ft  /illetékbélyeg formájában kell leróni!/
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Haláleset anyakönyvezése

Illetékességi terület:
Haláleset anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek a működési területén az esemény megtörtént.
Eljárási illeték :
Illetékmentes eljárás
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • az elhalt személyi igazolványa, lakcímigazolványa
 • születési-, házassági anyakönyvi kivonata
 • családi állapotának igazolása
 • orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány
 • a bejelentő személyi okmányai, ha nem temetési vállalkozó intézi az anyakönyvezést.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Apai elismerő nyilatkozat

Illetékességi területe:OrszágosEljárási illeték:Illetékmentes eljárásAz ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • az anya és az apa érvényes személyi igazolványa /útlevele/, lakcímigazolványa, egyéb személyazonosításra alkalmas okmány
 • elvált családi állapotú anya esetén jogerős bírói ítélet a válásról
 • özvegy családi állapotú anya esetén volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • gyermek születése előtt felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat esetén szakorvosi bizonyítvány a fogamzás és a szülés feltételezett időpontjáról
 • gyermek születése után felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:Szülők személyes megjelenése szükségesÜgymenetre vonatkozó tájékoztatás:Az anyakönyvvezető felhívja a szülők figyelmét a nyilatkozat jogkövetkezményeire és ezt jegyzőkönyvben rögzíti. Az anyakönyvvezető négy példányban jegyzőkönyvet vesz fel. Minden példány eredeti aláírásokat tartalmaz. Ha az apaságot megállapító teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a nyilatkozat első példánya a felvevő anyakönyvvezetőé, a második példány az apáé, a harmadik és negyedik példány az anyáé, amelyből az egyik példányt a gyermek születésének bejelentéséhez kell csatolnia.Születés után felvett nyilatkozat esetén az első példány a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek kell megküldeni, a második példányt a felvevő anyakönyvvezető őrzi, harmadik példány az apáé, negyedik példány pedig az anyáé.

Állampolgársági ügyek

Illetékességi terület:
A kérelmező lakóhelye szerinti anyakönyvvezető illetékes a kérelem átvételére.
Eljárási illeték:
Az állampolgársági eljárás illetékmentes.
Az állampolgársági bizonyítvány illetéke 1.500.- Ft /illetékbélyeg formájában kell leróni!/
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Az anyakönyvvezető pontos, személyre szóló tájékoztatást ad arról, hogy a kérelemhez milyen iratokat kell beszerezni, az iratok beszerzésének módjáról, a benyújtott kérelem folyamatáról és a várakozási idő hosszáról, majd ellátja az ügyfelet a megfelelő nyomtatvánnyal. Szükséges okiratok:

Anyakönyvi ügyintézés

Igazgatási csoport

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a  gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,egyes  pénzbeli támogatásoknak, és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135%-át (egyes esetekben  125%-át ). A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha személyek együttesen vagy külön-külön meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek.A kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.  A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy  felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997.évi IIII. törvény valamint az önkormányzat a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.

Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy  az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy  az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.Köz

Szociális nyomtatványok

Telefonkönyv

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

6050 Lajosmizse Városház tér 1.

Fax: 76/556-140

telefon: 76/356-211

email: lajosmizse@lajosmizse.hu

honlap: www.lajosmizse.hu

KRID: 449989788

Ügyfélfogadás

LAJOSMIZSE

hétfő: 8.00-11.30 és 13.00-15.30 óráig

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-11.30 és 13.00-16.45 óráig

csütörtök: 8.00-11.30 és 13.00-15.30 óráig

péntek: nincs ügyfélfogadás

 

PÉNZTÁRI ÓRÁK NYITVA TARTÁSA:

HÉTFŐ                                9:00 – 12:00

CSÜTÖRTÖK                      13:00 – 15:00

 

FELSŐLAJOS

hétfő: nincs ügyfélfogadás

kedd: 8.00-12.00 és 13.00-16.45

szerda, csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.30

email: felsolajos@felsolajos.hu

honlap: www.felsolajos.hu

 

Falugazdász

Dúsné László Annamária

0630/2899316

Fekete Zsolt vármegyei főfalugazdász

06-70/4893788

Legközelebbi állandó iroda:

NAK Szolgáltató Központ 6000 Kecskemét, Tatár sor 6. 0676/497-072

Lajosmizse

hétfő: 08.00 - 12.00, 12:30 -16.00

kedd: 09.00-12.00; 12.30-16.00

szerda: 08.00-12.00; 12.30-16.00

csütörtök: 12.30-16.00

péntek: 8.00-11.00

A Polgármesteri Hivatal dolgozói a következő mellékszámokon érhetők el:

 

VEZETŐSÉG

Polgármester

Basky András

102

Jegyző

Dr. Balogh László

102

Aljegyző

Muhariné Mayer Piroska

102

JEGYZŐI IRODA

irodavezető

dr. Tóth Andrea

133

556-236

 

jogi referens

 

 

dr. Mátyus Béla

105

556-145

titkársági ügyintéző

Kisjuhászné Almási Anita

102

556-141

vezetői referens Rostásné Rapcsák Renáta

104

556-146

vezetői referens

Gyurgyik Erzsébet

(tartós távollét)

106

556-144

igazgatási ügyintéző dr. Bartalné Sipos Alexandra

103

556-147

informatikus Nagy István

110

555-700

ADÓ CSOPORT

 

Csoportvezető

költségmentesség igazolása

adóügyek

( gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó)

adóigazolások kiadása

méltányossági ügyek

talajterhelési díj

Mezeiné Hrubos Henriette

132

555-234

költségmentesség igazolása fevilágosítás nyújtása adóügyekben

( gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó)

köztartozások előírása (szabálysértési bírság)

helyi adók végrehajtása

adóigazolások

termőföld szerződés kifüggesztés

Rubos Anett

 

 

 

 

135

555-237

 

 

133

555-236

Adó és értékbizonyítványok kiadása.
Adóigazolások és vagyoni bizonyítványok kiadása.
Adó és adó jellegű ügyekben a társszervekkel való kapcsolattartás
Adóügyekben az ügyfeleknek a szükséges tájékoztatás megadása
Takó Márta

 134

555-235

 

IGAZGATÁSI CSOPORT

csoportvezető

kereskedelmi igazgatásifeladatok

jegyzői gyámhatósági feladatok

fakivágás

egyéb hatósági feladatok

   Konta Anita

127

556-162

Iktatás

Települési támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Méhek bejelentése

    Kürtösi Rita

   

128

556-163

Hulladékgazdálkodás

dr. Kovács Rebeka

130

556-165

 

 

   

 

ÖNKORMÁNYZATI IRODA

irodavezető

Szilágyi Ödön

113

556-149

 

 

 

pályázati ügyek

piac-vásár

Horváth Sándor

 

Dodonka Csaba

 

116

556-159

115

556-160

 

  építésügy

 

  közterület felügyelő

Kovács Gábor

 

Szabóné Tóth Erika

 

            556-161    125

         

 

adminisztráció

Márton Györgyné

117

556-157

 PÉNZÜGYI IRODA

 

irodavezető

 

Gulyás Annamária

124

556-150

 
 

 

 

 

pénzügyek

 

 

Baracskainé Gáspár Nikoletta

 

 

123

556-152

122

556-151

pénzügyek

Ecser Szilvia

123

556-151

pénzügyek

 

 

Vasné Petrik-Varga Klára

dr. Kása Zoltánné

 

 

Gulyás Attiláné

Veres Judit Andrea

 

 

Törökné Tóth Nikolett

 

143

556-158

122

556-154

 

119

556-155

 

118

556-156

 

 

pénztár

Mizsei Szilvia

137

556-168

bér és munkaügyek

Barkóczi Mónika

 

 

Boros Tünde

121

556-153

 

142

556-173

 

ANYAKÖNYVVEZETŐ

 

 

házasságkötési ceremónia lebonyolítása

hagyatéki ügyek

anyakönyvi ügyek

(születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvvezetése, névváltoztatási ügyek)

állampolgársági ügyek

hatósági bizonyítványok

( lakáscélú állami támogatásokhoz st

 

 

 

Terenyi Helga

 

 

 

136

556-167

           
 

 

 

   

EGYÉB ÜGYEK

 

 

információ

 

 

 

 

 

101

 

128

356-211

 

 

 

 

belső ellenőr

            dr. Csikai Zsolt

138

556-169

falugazdász

Fekete Zsolt

06-70/4893788

FELSŐLAJOSI KIRENDELTSÉG

 

 

hatósági feladatok

hagyatéki ügyek 

ipar- és kereskedelmi ügyek

termőföld kifüggesztési eljárás 

dr. Friedrich Mária

Fax: 555-099

555-098

adóügyek

Kovácsné Gazsó Krisztina

356-949

 

 

Irodák

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

6050 Lajosmizse Városház tér 1.
GPS koordináták : 47.02576, 19.56146
telefon/fax: 76/457-575/111
telefon: 76/356-211
email: lajosmizse@lajosmizse.hu
honlap: www.lajosmizse.hu

Veszélyhelyzet időtartama alatti engedély iránti kérelem illetve ellenőrzött bejelentés:    engedely@lajosmizse.hu

KRID: 449989788

Számlavezető pénzintézet: K&H Kereskedelmi és Hitelbank Zrt

Bankszámlaszám: 10402599-50526550-53861009 

Hatósági Illeték-beszedési számla száma:  10402599 – 00031974- 00000000 


Általános ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00-11.30 és 13.00-15.30 óráig

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-11.30 és 13.00-16.45 óráig

csütörtök: 8.00-11.30 és 13.00-15.30 óráig

péntek: nincs ügyfélfogadás

 

 

PÉNZTÁRI ÓRÁK NYITVA TARTÁSA:

 

NAP                                   DÉLELŐTTI NYITVA TARTÁS                   DÉLUTÁNI NYITVA TARTÁS

HÉTFŐ                                9:00 - 12:00                                                                     --------

KEDD                                       --------                                                                          --------

SZERDA                                   --------                                                                          --------

CSÜTÖRTÖK                          --------                                                                    13:00 – 15:00

PÉNTEK                                  --------                                                                          --------

 

 

Lajosmizse Város Önkormányzat

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye


 

Új helyre költözött az Okmányiroda és a Járási Hivatal

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Okmányiroda és a Járási Hivatal a Városháza épületéből 2019. október 3-tól átköltözött a Lajosmizse Dózsa György út 100. szám alatti ingatlanba (úgynevezett Sury iskola épülete), ahol Kormányablak kereteiben működnek tovább.

A Kormányablak megközelíthetősége az Attila utca bejárat felöl lehetséges.

Az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint változott:

Hétfő 8.00-18.00

Kedd 8.00-12.00

Szerda 8.00-18.00

Csütörtök 8.00-12.00

Péntek 8.00-12.00

Az ügyintézéshez a jövőben a hosszabb várakozási idő elkerülése érdekében ajánlott előzetesen időpontot foglalni, a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas oldalon vagy telefonon a 1818-as számon. 


Polgármester
Basky András

telefon: 76/457-575/102
email: basky@lajosmizse.hu
ügyfélfogadás: hétfő 8.00-10.00

Jegyző
Dr. Balogh László
Kinevezésének időpontja: 2013.március 01.
Kinevezésének időtartama: határozatlan idejű

email: lajosmizse@lajosmizse.hu

telefon: 76/457-575/102

ügyfélfogadás: hétfő 8.00-12.00

Aljegyző
Muhariné Mayer Piroska

telefon: 76/457-575/102
email: lajosmizse@lajosmizse.hu


Irodavezetők

Jegyzői Iroda
dr. Tóth Andrea
telefon: 76/555-236/133

Önkormányzati Iroda
Szilágyi Ödön irodavezető
telefon: 76/457-575/113, 556-149

Pénzügyi Irodavezető

Gulyás Annamária
telefon: 76/457-575/124, 556-150

Felsőlajosi Kirendeltség

telefon: 76/356-949
fax: 76/555-099
e-mail: felsolajos@felsolajos.hu

Csoportvezetők

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoport
Mezeiné Hrubos Henriette
telefon: 76/457-575/132, 555-234

KRID: 128605138

Igazgatási Csoport

Konta Anita
telefon:76/457-575/127, 556-162

Gazdálkodási adatok

Állati hulladék

Állati eredetű melléktermék

Állati hulladék begyűjtésre vonatkozó igények, rendelések az ATEV Zrt az alábbi központi telefonszámon és fogadási időben adható le: 06-1/3485120. Hétfőtől-péntekig 7-16 óráig.

Szilárd hulladék

Közszolgáltató:

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTKH kft.)
2700 Cegléd,Pesti út 65.

 

Elérhetőségek:

Ügyfélszolgálati telefonszám: 06-76/501-926 (észrevétel, panasz és a házhozmenő lomtalanítás igényének bejelentése)

Konténer rendeléssél kapcsolatos tájékoztatás a 0676-501-927-es telfonszámon kérhető

Iroda:

Kihelyezett személyes ügyfélfogadás: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.

Ügyfélfogadás:

hétfő-kedd 8.00-15.00

szerda 7.00-19.00

csütörtök 8.00-15.00

péntek 8.00-12.00

                                                                 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. (Művelődési Ház)

Ügyfélfogadás:

csütörtök 9.00-11.00

   

Szelektív hulladékgyűjtés
Üveg hulladékok részére gyűjtősziget: 
Tűzoltóság előtti bekamerázott terület 6050 Lajosmizse Mizsei utca 15.
 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Települési folyékony hulladék

Közszolgáltató:

Faragó Környezetvédelmi Kft
2366 Kakucs, Ipartelep utca 12-16.

Telephely: 2366 Kakucs, Ipartelep utca 12-16.

 

Elérhetőségek:


29/576-230 (8-16 óráig)
 

Postacím: 2366 Kakucs, Ipartelep utca 12-16.

E-mail rendelés: info@faragokv.hu

Iroda:
Megrendelések és reklamációk a 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. Művelődési Ház recepcióján is leadhatók.

Lajosmizsei Szennyvíztisztító Telep
Üzemeltető: BÁCSVÍZ ZRt.
Elérhetősége: 76/555-075

Köztemető

Köztemető üzemeltetője: Babérkoszorú Temetkezés Kft.

Kirendeltségvezető: Csima Gyuláné

Elérhetősége: 6050, Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.

Ügyfélfogadási idő: hétköznaponként 8-16 óráig

Telefon: 76/455-369, 06-30/426-5277

Ügyelet: 06-30/628-1946

Fax: ---

 

Köztemető nyitvatartása:

április 1-től – szeptember 30-ig 7-20 óráig

 

október 1-től – március 31-ig 7-17 óráig

 

Közszolgáltatók

Elérhetőségek, SZMSZ

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
 

KRID: 740768965

 

A képviselők névjegyzéke
Elnök: Kökény Zsuzsanna Szilvia
Elnökhelyettes:  Baranyi Tibor Lajos
Képviselő: Baranyi-Rostás Rodrigó, Patainé Petrik Rozália
 

Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság (Lezárva)

Tisztelt Látogató!
A 2010. évi Önkormányzati választásokat követően  az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság megszűnt.

Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság (Lezárva)

Tisztelt Látogató!

A 2010. évi Önkormányzati választásokat követően  a Mezőgazdasági Bizottság megszűnt, helyébe az Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság lépett.

Ügyrendi és Sport Bizottság (Lezárva)

Tisztelt Látogató!
A 2010. évi Önkormányzati választásokat követően  az Ügyrendi Bizottság megszűnt, helyébe az Ügyrendi és Sport Bizottság lépett.

dddcdc

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
121212
Rendelet címe: 
sxsxsxs

Önkormányzati Intézmények Bizottsága (Lezárva)

Tisztelt Látogató!

A 2010. évi Önkormányzati választásokat követően  a Művelődési és Oktatási Bizottság megszűnt,
helyébe az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága lépett.

Bizottsági dokumentumok

Szennyvíztisztító

Bölcsőde

Háziorvosokkal kötött egészségügyi ellátási szerződések

Szerződés: 

Lajosmizse Város Önkormányzata vagyonértékesítése 2008.

„a nettó öt millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések” közzététele

Szerződés: 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete kötelezően közzéteendő szerződései

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B § alapján:

„a nettó öt millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések” közzététele 2008.

5/2010

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
5/2010.(IV.29.)
Rendelet címe: 
A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

7/2008

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
7/2008.(III.20.)
Rendelet címe: 
A környezetvédelemről

2/2008

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
2/2008. (I.23.)
Rendelet címe: 
A város helyi építési szabályzatáról

18/2007

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
18/2007.(V.10.)
Rendelet címe: 
A köztemetőről

4/2007

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
4/2007. (II.15.)
Rendelet címe: 
Lajosmizse Város Sportjáról
Módosított rendelet(ek): 

28/2006

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
28/2006.(X.12.)
Rendelet címe: 
A települési képviselők és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságai nem képviselő testületi tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Módosított rendelet(ek): 

16/2006

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
16/2006. (V.25.)
Rendelet címe: 
A parkolókról

2011.10.20

Testületi ülés dátuma: 
2011.10.20
Jegyzőkönyv: 
Határozatok: 

2011.08.04

Testületi ülés dátuma: 
2011.08.04
Meghívó: 

2011.05.13

Testületi ülés dátuma: 
2011.05.13
Jegyzőkönyv: 
Határozatok: 

2011.02.28

Testületi ülés dátuma: 
2011.02.28
Előterjesztések: 
Jegyzőkönyv: 
Határozatok: 

2011.01.28.

Testületi ülés dátuma: 
2011.01.28.
Meghívó: 
Előterjesztések: 
Jegyzőkönyv: 
Határozatok: 

2010.12.06

Testületi ülés dátuma: 
2010.12.06
Meghívó: 
Előterjesztések: 
Jegyzőkönyv: 
Határozatok: 

2010.11.24

Testületi ülés dátuma: 
2010.11.24
Előterjesztések: 
Jegyzőkönyv: 

2010.10.13.

Testületi ülés dátuma: 
2010.10.13.
Előterjesztések: 
Jegyzőkönyv: 

2010.06.23

Testületi ülés dátuma: 
2010.06.23
Meghívó: 
Előterjesztések: