Birtokvédelem

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a birtokost (vagyis a tulajdonost, vagy a birtokost) birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom). A birtokost a birtokvédelem minden birtokháborítóval szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. A birtoklásban megzavart fél az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól, vagy a birokháborítást követő egy éven belül fordulhat a jegyzőhöz is.  Egy éven túl birtokvédelmet már csak a bíróságtól lehet kérni.
Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3.000 forint, melyet illetékbélyeggel kell leróni. A kérelem tekintetében formanyomtatvány nincs, viszont a kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  1. birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét, vagy székhelyét, és aláírását,
  2. annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét, vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik,
  3. a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, - ideértve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
  4. a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
  5. a birtoksértés időpontjára történő utalást,
  6. a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A birtokvédelmet kérőnek az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.
 
Az ügyintézési határidő 15 nap, tolmács kirendelésének szükségessége esetén 30 nap. Az eljárás során a jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találja. Emellett a jegyző az ügyfél kérelemére jogosult a hasznok, károk és a költségek kérdésében is dönteni.
 
A meghozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tarja a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a bíróságtól kérheti a határozat felülvizsgálatát az ellenérdekű fél ellen, az illetékes jegyzőnél előterjesztett keresettel.