Első lakáshoz jutók támogatása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A képviselő-testület rászorultságra való tekintettel az első önálló lakásuk megszerzéséhez helyi támogatásban részesíti azokat a fiatal házasokat, akik a kérelem benyújtásának időpontjában mindketten legalább öt éve lajosmizsei állandó lakosok, vagy a házaspár egyik tagja legalább tíz éve lajosmizsei állandó lakos, függetlenül a másik fél állandó lajosmizsei lakcíme keletkezésének időpontjától és, a kérelem benyújtásakor a 35. életévüket még nem töltötték be, és a házastársak sem együttesen, sem külön- külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakástulajdonnal vagy résztulajdonnal, így nincs és nem is volt beköltözhető lakásra nézve tulajdonjoguk, használati-, vagy bérleti joguk, és a házaspár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kap.
Nem  jogosultak támogatásra azok: ahol a házastársak bármelyike haszonélvezeti joggal rendelkezik, és azt az ingatlant lakják, amelyet a haszonélvezeti jog terhel, vagy ahol a házastársak bármelyikének, kiskorú gyermeküknek, együttköltöző családtagjaiknak tulajdonában, bérletében, használatában lakásingatlan van, függetlenül a szerzés módjától, tulajdoni hányadától, vagy ahol a házastársak bármelyike a támogatási igény benyújtásakor 1,5 millió forintot meghaladó forgalmi értékű gépkocsival rendelkezik, kivéve, ha a tulajdonos mozgáskorlátozott vagy a gépkocsi munkakörének ellátásához szükséges, és ezt megfelelően igazolni tudja. Nem jogosult támogatásra az a házaspár sem ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét meghaladja. Lakás vásárlásához nem nyújtható támogatás, ha azt a fiatal házaspár a házastársak egyikének közeli hozzátartozójától vásárolja meg. A támogatás csak a fiatal házaspár Lajosmizse közigazgatási területén lévő, önálló teljes lakás építéséhez vagy vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.
Támogatás csak olyan legalább komfort nélküli lakás építéséhez, vagy vásárlásához adható, ahol - a kérelmező és a vele együtt költöző közeli hozzátartozóit figyelembe véve - a lakás nagysága az e rendeletben meghatározott méltányolható lakásigény mértékének felső határát nem haladja meg. Gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felső határának meghatározásánál legfeljebb kettő, egygyermekes házaspár esetében további egy születendő gyermeket számításba kell venni.
A támogatás nyújtásának feltétele minden esetben, hogy az ingatlan a házastársak közös tulajdonába kerül, valamint a kérelem benyújtásakor a lakóingatlan készültségi foka eléri a szerkezetkész állapotot.A támogatás összege legalább 100. 000, legfeljebb 200. 000 forint.  A támogatás egyösszegű és vissza nem térítendő.
A támogatásra irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának Népjóléti és Gyámügyi Csoportjánál lehet benyújtani.       A kérelem melléklete: a  kérelmező és házastársa, valamint az együttköltöző kereső családtagok jövedelemigazolása, lakásvásárlás esetén a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés (előszerződés) , lakásépítés esetén a támogatással érintett lakás jogerős építési engedélye, a kérelmező házassági anyakönyvi kivonata,a kérelmező eltartásában lévő gyermekek születési anyakönyvi kivonata. Amennyiben a kérelmező gépkocsival rendelkezik a forgalmi engedély fénymásolata, továbbá ha a kérelmező mozgáskorlátozott, ennek igazolása,  a támogatással érintett épület készültségi fokát igazoló, építésügyi hatóság által kiadott igazolás.
A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatnak az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról szóló  helyi rendelete tartalmazza.