Hagyatéki ügyek

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 TÁJÉKOZTATÁS HAGYATÉKI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSHEZ   Tisztelt Ügyfelünk!   Kérjük, fogadja őszinte részvétünket hozzátartozójának elvesztése miatt!  Az alábbi tájékoztatással szeretnénk segítséget nyújtani a hagyatéki eljárásra vonatkozóan, melynek célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék, és ehhez az érdekeltek a kellő tájékoztatást megkapják. Az örökhagyó lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének feladata a hagyatéki eljárás előkészítése a közjegyzői eljáráshoz. A  leltározást az ügyintéző az adatoknak nyilvántartásokból történő beszerzésével , az elhunyt hozzátartozója által kitöltött nyilatkozat és bemutatott iratok alapján tudja elvégezni. A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. E határidő meghosszabbítása, valamint a leltár elkészítésének felfüggesztése vagy szünetelése nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályok rendkívül rövid határidőket szabnak az eljárásra kérjük segítse munkánkat a következőkkel: A tájékoztatónkhoz csatolt megfelelő nyilatkozatot vagy nemleges nyilatkozatot - kitöltve - szíveskedjenek haladéktalanul eljuttatni a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (6050 Lajosmizse Városház tér 1)részére az alábbi lehetőségek valamelyike szerint: 

 1. A kitöltött nyilatkozat személyesen leadható a hivatalban (6050 Lajosmizse  Városház tér 1)  melynek ügyfélfogadási ideje a következő:

H:08:00-11:30  13:00-15:30Sz:08:00-11:30  13:00-16:30Cs:08:00-11:30  13:00-15:30Felsőlajosi kirendeltségen : Kedd: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.45 Péntek: 8.00 – 12.30

 1. elektronikus úton  a kovacs.rebeka@lajosmizse.hu címre megküldve . Felsőlajos esetében felsolajos@felsolajos.hu ).
 2. Az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül is lehetőség van nyilatkozattételre az adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz című űrlap kitöltésével és beküldésével, melyhez
 • ügyfélkapu szükséges.
 • Az önkormányzatok közül Lajosmizse Város (vagy Felsőlajos Község) Önkormányzatát kell kiválasztani. Az ezt követően megjelenő ügyindítás menüben ki kell választani az eljárás módját, majd az ágazatok közül a hagyatékot, az ügytípusok közül pedig az adatszolgáltatást. A lekérdezést követően megjelenik az adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz űrlap címe, majd az online kitöltésre kattintva betöltődik. Az űrlap kitöltését követően az űrlap felső sorában lévő Az űrlap beküldése ikonra kattintva lehetséges elküldeni az űrlapot.

Nemleges nyilatkozatot abban az esetben is el kell készíteni, amennyiben az elhunyt ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezett, így amennyiben kéri az eljárás lefolytatását, akkor a HAGYATÉKI NYOMTATVÁNYT, amennyiben nem kéri az eljárás lefolytatását, akkor a NEMLEGES NYILATKOZATOT szíveskedjen visszajuttatni a szükséges mellékletekkel együtt.   A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot bármelyik öröklésben érdekelt megteheti. Tájékoztatjuk, hogy a  leltárt fel kell venni • ha az elhaltnak:

 • belföldön fekvő ingatlan (lakás, garázs, föld, kert, telek, stb.) tulajdoni hányada van;
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedése van
 • lajstromozott vagyontárgya van (olyan ingó dolog vagy jog, melynek meglétét közhiteles nyilvántartás igazolja) pl.: engedélyhez kötött gépjármű; lőfegyver; védett műalkotás; egyéb;
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (jelenleg 300.000,-Ft/örökös) meghaladó értékű ingó vagyona van;

• ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét,• ha az öröklésben érdekeltek között méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, vagy ismeretlen helyen lévő személy van és az öröklési érdeke veszélyeztetve van;• vagy az öröklésben érdekelt(ek) kérelmére.• Abban az esetben is leltározni kell a hagyatékot, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte; vagy• az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított.  Az eljárás lefolytatásához, az alábbi iratok szükségesek:

 • halotti anyakönyvi kivonata
 • Az örökösök, öröklésben érdekeltek adatai (név, születési hely és idő, lakcím, adószám)
 • Amennyiben az elhunyt végintézkedést (végrendelet, öröklési-, tartási-, vagy életjáradéki szerződés) hagyott hátra, annak a személynek a neve és címe, akinél az megtalálható.
 • A hagyatéki vagyont igazoló okiratok, adatok:
  • amennyiben az elhalt tulajdonában ingatlan vagyon volt, annak adatai,
  • nyugdíjszelvény vagy nyugdíjas törzsszáma ( ha van fel nem vett nyugdíj  )
  • munkáltató igazolása ( ha van fel nem vett járandóság)
  • Forgalmi engedély  ( gépjármű, mezőgazdasági erőgép vagy munkagép )
  • betétkönyv, értékpapír, kötvény, részvény, kárpótlási jegy stb. volt,
  • Biztosítási kötvény ( csak ha  nem tartalmazza konkrétan a kedvezményezettet. )
  • üdülési jog, szerzői jog, támogatási jogosultság, egyéb vagyoni értékű jog igazolása
  • Amennyiben az örökhagyó a halálakor közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok, bizalmi vagyonkezelő volt, vagy szerzői jogi védelem alatt álló alkotás vagy kapcsolódó jogi teljesítmény jogosultja, ennek tényét igazoló okirat; valamint a vagyontárgyak vagy iratok jegyzéke, amelyek az örökhagyó e tevékenységével kapcsolatosak
  • Külföldi állampolgárság esetén az állampolgárság megállapításául szolgáló közokiratok;
  • Amennyiben az elhunyt végintézkedésben rendelkezett bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításáról, akkor szükséges a vagyonkezelő neve és a vagyontárgyak megjelölése
  • A hagyatéki terhet igazoló okiratok, adatok: az elhunyt tartozásai, felvett kölcsönei, az öröklésre jogosult által rendezett tartozások, temetés számlái

 Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag az örökösi minőségük igazolására van szükségük, öröklési bizonyítvány kiállítására kerülhet sor.   A nyilatkozat beérkezését követően az eljárás a következő: 

 1. az adatok feldolgozása után ( amennyiben az örökhagyó ingatlannal rendelkezett ) 8 napon belül a hivatal munkatársa felveszi a kapcsolatot a megjelölt hozzátartozóval az adó- és értékbizonyítvány elkészítéséhez szükséges szemle  időpontja miatt (kérjük szíveskedjenek telefonszámot megadni ) Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során írásban közli az öröklésben érdekeltekkel, akik azzal szemben szemben fellebbezéssel élhetnek.
 2. A jegyző írásban tájékoztatja továbbá a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, az eljárás menetéről, az eljárás várható költségeiről stb.
 3. Ezt követően a leltár beterjesztésre kerül az ügyben eljáró – a haláleset hónapja szerint illetékes – közjegyző felé.  A hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek
 4. Ha leltár felvételére nem kerül sor, mivel az örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn a feltételek az eljárást a jegyző megszünteti.

 Lajosmizsei és felsőlajosi  lakosok esetében– a haláleset hónapja szerint illetékes eljáró illetékes közjegyzők : 

 1. Január , május, szeptember : Hainczné dr. Zimay Zsuzsanna 6000 Kecskemét Klapka utca 9-11. II/202
 2. Február, június, október : dr. Prikidánovics Dóra 6000 Kecskemét Csányi utca 1. I.em
 3. Március, Április, Július, augusztus, november, december dr. Mándoki István Gáspár 6000 Kecskemét Mikes utca 8.

 Ha az eljárással kapcsolatban bármilyen segítségre van szüksége , kérjük hívja bizalommal munkatársainkat:Lajosmizsei lakosok vonatkozásában: Dr. Kovács Rebeka  76/556-165Felsőlajosi lakosok vonatkozásában: Friedrich Mária 76/555-098  Vonatkozó jogszabályok:2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről2016. évi CXXX. törvény a Polgári Perrendtartásról2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről