Házasságkötés külföldön

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Illetékességi terület:
A kérelmező lakóhelye , annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell kérelmezni.
Eljárási illeték:
5.000.- Ft /illetékbélyeg formájában kell leróni!/
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • A kérelmezőnek igazolnia kell a saját adatait személyazonosításra alkalmas okmánnyal, anyakönyvi kivonatokkal.
  • A kérelemhez mellékelni kell a nem magyar állampolgár házasulónak az illetékes külföldi hatóság /közjegyző, anyakönyvvezető, konzul/ előtt tett és hitelesített nyilatkozatát (meghatározott országok esetén konzuli felülhitelesítéssel vagy „APOSTILLE”-el ellátva), amelyben kijelenti, hogy tervezett házasságának a rá irányadó személyes joga alapján legjobb tudomása szerint nincs semmilyen törvényes akadálya. /Nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kérelmező születési, valamint a házassági családi és utónevét, születés helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők családi és utónevét, lakóhelyet, állampolgárságot./ A nyilatkozatot hiteles magyar fordításban kell becsatolni /OFFI által/.
  • Ha a külföldi fél Magyarországon tartózkodik, nyilatkozatát az illetékes anyakönyvvezető előtt teheti meg.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A kérelmet személyesen kell benyújtani.
Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
A házasuló a kérelmet személyesen terjesztheti elő. Az anyakönyvvezető a kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon veszi fel, amelyet az aláírások után a mellékletekkel együtt iktatott kísérőlevéllel a felettes szervhez  terjeszt fel a tanúsítvány kiadása céljából. A tanúsítványt a kérelmező postai úton tértivevényes küldeményként kapja kézhez.
Tolmácsról szükség szerint a házasulóknak kell gondoskodniuk.