Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormány rendelet 21. § szerint, amennyiben a lakásépítési kedvezmény, adó–visszatérítési támogatás igénybevételével épített, bővített, vásárolt lakást – építés, bővítés esetén a használatbavételi engedély megadását, vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő - 10 éven belül lebontják, illetőleg elidegenítik, vagy az nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál, illetve a lakás használatát harmadik személynek átengedik, akkor a lakás tulajdonosa köteles a támogatás(ok) folyósított összegét visszafizetni. Ez a szabály a fiatalok otthonteremtési támogatására is vonatkozik, azzal az eltéréssel, hogy a bontási, eltérő célra hasznosítási, valamint elidegenítési tilalom időtartama 5 év.
A jegyzőhöz történő bejelentésre előírt határidő a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésétől, illetőleg a bontás, az eltérő hasznosítás, vagy a lakás használata átengedésének kezdetétől számított 15 nap.
A kedvezményezettnek ugyanakkor lehetősége van arra, hogy a visszafizetési kötelezettség felfüggesztését kérje az ingatlan helye szerint illetékes jegyzőtől, még pedig akkor, ha a kedvezményezett lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki. A felfüggesztés időtartama vásárlás esetén 1 év, építés esetén 3 év, de méltányolható esetben a felfüggesztés időtartama 1 évvel meghosszabbítható.
A lakásépítési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztését a lakás elidegenítéséről szóló adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell kérni a jegyzőtől. A kérelem nyomtatvány letölthető honlapunkról. A kérelemhez csatolni kell:

 • az adásvételi szerződés másolatát
 • az ingatlan tulajdoni lapjának másolatát
 • 2.200 forint értékű illetékbélyeget
 • emellett a kapott kedvezménynek megfelelő összeget letétbe kell helyezni a Magyar Államkincstár által vezetett „10032000-01501315 Lakáscélú kedvezmények” elnevezésű letéti számlán. Az átutalási megbízáson szerepelnie kell a következőknek:
  • a kedvezményezett neve
  • számlaszáma
  • adószáma
  • az ingatlan címe és helyrajzi száma.
  • és annak, hogy az átutalás visszavonhatatlanul teljesült!

A korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt az új ingatlan megszerzésére kell fordítani, mert csak ekkor kapja vissza a kedvezményezett a letétbe helyezett teljes összeget. Amennyiben csak a bevétel egy részét fordítja az új ingatlan megszerzésére, akkor a támogatás arányos része jár vissza.
Amennyiben az új ingatlan a felfüggesztés időtartama alatt megszerzésre kerül, kérni kell a jegyzőtől a felfüggesztés megszüntetését. Az új ingatlan megszerzését hitelt érdemlő módon kell igazolni. A felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozatban a jegyző megállapítja a kincstári letéti számláról a tulajdonosnak kifizethető összeget, és intézkedik a terheknek a megszerzett ingatlanra történő bejegyeztetése iránt.
Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a kérelmező nem jelenti be új ingatlan megszerzését, akkor a letéti számlára elhelyezett összeg kifizetésre kerül a Magyar Állam javára.
Az ügyintézési határidő 30 nap, amely egyszer 30 nappal meghosszabbítható.