Közgyógyellátás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.  A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy -  jogszabályban meghatározottak szerint - térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott  járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre egyes gyógyászati segédeszközökre, továbbá az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
A gyógyszerkeret  a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből, és  az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből tevődik össze.
Közgyógyellátásra jogosult  az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú; az egészségkárosodottként rendszeres szociális segélyben részesülő;  a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;  a központi szociális segélyben részesülő;  a rokkantsági járadékos;  az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;  az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.  Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át. Mindezeken túl  az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori  öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150  %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át nem haladja meg, ugyanakkor a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége  eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. A jogosultság a körülményektől függően egy vagy két évre kerül megállapításra. A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható. A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja.
Az igazolványt az egészségbiztosítási szerv az abban megjelölt időtartamra, hivatalból állítja ki. A gyógyszerkeret az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel. A gyógyszertár a közgyógyellátás keretében történő gyógyszerkiadást megelőzően ellenőrzi, hogy a vényen feltüntetett személy szerepel-e a hatósági nyilvántartásban, továbbá tájékoztatást ad a jogosult részére még rendelkezésre álló gyógyszerkeret összegéről.
A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.