Átmeneti segély

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Létfenntartási gond, illetve rendkívüli élethelyzet ha a kérelmező önmaga és családja fenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és a kialakult helyzet életüket, testi épségüket veszélyezteti, továbbá ha a kérelmező alkalmanként jelentkező többletkiadások, krízishelyzet, különösen betegség, elemi kár, vagy egyéb, előre nem látható esemény miatt saját és a családjában élők létfenntartása veszélyeztetett.
Alkalmankénti átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező és a vele egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók együttes jövedelméből kiszámított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló, időskorúak és kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
Azon kérelmező aki aktív korú , köteles a rendkívüli élethelyzet tényét igazolni Az igazolás módja lehet: betegség esetén orvosi igazolás, munkanélküliség esetén az álláskeresés tényének igazolása (munkaügyi központ vagy bármely munkaáltató által – 30 napnál nem régebben - kiállított igazolás, mely szerint az igénylő részére munkát felajánlani nem tud.) elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolása
A segély összege az alábbiak figyelembe vételével kerül megállapításra:  gyógyszertámogatásként:: a gyógyszernek a beteg által fizetendő térítési díja, egészségügyi szolgáltatásként: halaszthatatlan esetben a beteg által fizetendő térítési díj, létfenntartási gond esetén: a rászoruló családtagok számától függően az alapvető élelmiszerek (tej, kenyér, só, zsiradék stb.,) ára, egészségügyi intézménybe történő utazás esetén: a felmerült útiköltség,elemi kár esetén: a kérelmező illetve a rászoruló családtagjai alapvető élelmiszerrel, illetve ruházattal való ellátása, lakhatási feltételeik biztosítása, készpénz vagy természetbeni ellátás formájában történő biztosítása.
A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.